අතිපූජ්‍ය මඩවල පුණ්ණජි මහා තෙරුන් වහන්සේ
Venerable Madawela Punnaji Maha Thero

26 November 1929 - 27 July 2018

He searched his whole life for the original teachings of the Buddha.